آموزش مجازي

     
  دوره مقدمات تدبر در قرآن  
     
 

درس اول    

  فيلم اول - درس اول
  برخي از اصول مهم در رجوع و مطالعه قرآن
  فيلم دوم - درس اول
  برنامه ریزی برای رجوع به قرآن
  فيلم سوم - درس اول
  پرسش و پاسخ - درس فاتحه
  پرسش و پاسخ - درس اول
     
 
 

درس دوم    

  فيلم اول - درس دوم
  روش‌هاي مطالعه قرآن با توجه به ادراك و عمل
  فيلم دوم - درس دوم
  انواع خواندن قرآن از نظر ساختار و كيفيت خواندن
  فيلم سوم - درس دوم
  روش‌هاي مطالعه قرآن از نظر قالب مطالعه (با توجه به امكان‌هاي مختلف قرائت)
  پرسش و پاسخ - درس دوم
     
 
 

درس سوم    

  فيلم اول - درس سوم
  معناي تدبر
  فيلم دوم - درس سوم
  تدبر در قرآن
  فيلم سوم - درس سوم
  روش‌هاي‌تدبر در قرآن
  پرسش و پاسخ - درس سوم
     
 
 

درس چهارم    

  فيلم اول - درس چهارم راهنماي سطوح ارايه دروس (عمومي و تخصصي)
  فيلم اول سطح عمومي - درس چهارم
  مطالعه سوره و ترجمه آن و مرحله اول
  فيلم دوم سطح عمومي - درس چهارم
  مرحله دوم، گزاره نويسي
  فيلم سوم سطح عمومي - درس چهارم
  مرحله سوم-مطالعه تفسير الميزان
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس چهارم
  مرحله چهارم ،تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن - طهارت براي تدبر -ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس چهارم
  دعاي اميرالمؤمنين عليه السلام درباره استعاذه
  پرسش و پاسخ درس چهارم
  فيلم اول سطح تخصصي - درس چهارم
  فيلم دوم سطح تخصصي - درس چهارم
  متن کامل درس چهارم
  تمارين درس چهارم
     
 
 

درس پنجم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس پنجم
  مطالعه واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس پنجم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس پنجم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه ناس
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس پنجم
  طهارت براي تدبر
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس پنجم
  دعای هشتم صحيفه سجاديه برای استعاذه
  پرسش و پاسخ درس پنچم
  فيلم اول سطح تخصصي - درس پنجم
  فيلم دوم سطح تخصصي - درس پنجم
  متن کامل درس پنجم
  تمارين درس پنجم
     
 
 

درس ششم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس ششم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس ششم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس ششم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه نصر
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس ششم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس ششم
  فيلم اول سطح تخصصي - درس ششم
  فيلم دوم سطح تخصصي - درس ششم
  متن کامل درس ششم
  تمارين درس ششم
  پرسش و پاسخ درس ششم
     
 
 

درس هفتم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس هفتم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس هفتم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس هفتم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه ماعون
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس هفتم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس هفتم
  طهارت براي تدبر
  فيلم سطح تخصصي - درس هفتم
  متن کامل درس هفتم
  تمارين درس هفتم
     
 
 

درس هشتم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس هشتم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس هشتم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس هشتم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه همزه
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس هشتم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس هشتم
  طهارت براي تدبر
  فيلم اول سطح تخصصي - درس هشتم
  فيلم دوم سطح تخصصي - درس هشتم
  متن کامل درس هشتم
  تمارين درس هشتم
  پرسش و پاسخ درس هشتم
     
 
 

درس نهم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس نهم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس نهم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس نهم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه زلزال
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس نهم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس نهم
  طهارت براي تدبر
  فيلم اول سطح تخصصي - درس نهم
  فيلم دوم سطح تخصصي - درس نهم
  متن کامل درس نهم
  تمارين درس نهم
     
 
 

درس دهم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس دهم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس دهم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس دهم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه ضحي
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس دهم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس دهم
  طهارت براي تدبر
  فيلم سطح تخصصي - درس دهم
  متن کامل درس دهم
  تمارين درس دهم
     
 
 

درس يازدهم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس يازدهم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس يازدهم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس يازدهم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه انشراح
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس يازدهم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس يازدهم
  طهارت براي تدبر
  فيلم سطح تخصصي - درس يازدهم
  متن کامل درس يازدهم
  تمارين درس يازدهم
     
 
 

درس دوازدهم    

  فيلم اول سطح عمومي - درس دوازدهم
  بررسی واژگان سوره
  فيلم دوم سطح عمومي - درس دوزدهم
  گزاره‌هایی از سوره
  فيلم سوم سطح عمومي - درس دوازدهم
  گزاره‌هاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه عبس
  فيلم چهارم سطح عمومي - درس دوازدهم
  تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
  فيلم پنجم سطح عمومي - درس دوازدهم
  طهارت براي تدبر
  متن کامل درس دوازدهم
  تمارين درس دوازدهم
     
 
     
     
     
c